(for the Bulgarian version scroll down)
As a dance teacher I have often been asked by students to give simple advice for a healthy and balanced life. From my experience with movement and dance techniques I have noticed some beneficial recurring patterns in all of them. That and my constant search for ways to enter the elusive Flow State have lead me to these simple steps.

Three things I’ve discovered that will improve the quality of your life are:

1. Mindfulness

2. Stretching

3. Daily Practice

I will get deeper into all of these topics during my workshop “The Joy Of Dance” but for now I would like to give some brief information about each of them. Integrating these steps into your everyday will lead to a healthier and more fulfilled life. I believe that my purpose as a teacher is to give tools to students that can assist them in their development.

Mindfulness is a state of being that can often be achieved through meditation. Being mindful means that your mind is calm and silent. It invites peace into your life. In my dance classes mindfulness takes a very big part in the practice. Paying attention to the present moment is a way to enter that state. There are some simple ways you can practice mindfulness during the day.

Scan your body. While sitting or lying in bed just quickly scan your body and see if you hold yourself in certain areas. That can often be the neck, shoulders or lower back. Simply breath into these parts and soften them. If you notice thoughts arising, gently bring your attention to your body again. It can take you from 60sec to 4min to do that.

Feel the groove. Put on your favourite tune for the day. Choose something that uplifts your spirit. Listen to the beat, pay attention to the emotions that the music brings in you. When you notice thoughts arising, gently bring your attention to the music again. It can take from 60sec to 5 min depending on the song.

Journal writing. Grab a pen and start expressing your feelings on paper. It doesn’t need to be a comprehensive text it can be simple words. Just pay attention to how you feel at the moment and express it on paper. It can take from 2min to 5min depending on how much you have to share.

These are only some of the techniques you can use. Other simple ways are to pay attention to the taste while eating or to the texture of the food. Or simply pay attention to the way you prepare your tea or coffee. It doesn’t take a lot of time but simply acknowledging the present moment even for a few seconds each day.

Stretching is a practice I constantly go back to. It never ceases to amaze me how beneficial it is for the body. Always find ways to stretch, for best results do it every 20 min during your day. Keep it simple. Do some stretches in the morning before you start your day, at the office or after class. Always be gentle to your body. For best results try to increase the temperature of the body before stretching. To prevent injuries it is important to feel the heat first and stretch after. For dance lovers and professional dancers try to incorporate active stretches to your daily practice.

Let’s not fool each other. If you want to improve your life you need to create new habits. To do that you need a daily practice. Start small. Block 5, 10 or 15min a day for yourself and practice the steps above. Over time you will notice a change, it will become easier to be in the moment, to enjoy the stretch, to listen to your body, to quite the mind. All of these will improve the quality of your life in many ways.

During my workshop The Joy Of Dance we will dive into these and other techniques to enter the state of flow. Being in the zone or with the flow is associate with happiness, energised focus, full involvement and enjoyment of the process. This workshop will fuel your creativity, free your mind and recharge your body.

Join me in the studio https://mihaelagriveva.com/classes/
Places are limited to 15 participants.


Три неща, които ще подобрят качеството на живота  ви

Като преподавател по танци моите ученици често ме питат за съвети за здравословен и балансиран живот. От опита ми с различни движенчески и танцови техники забелязах полезни, повтарящи се модели във всички от тях. Това, както и постоянното ми търсене на начини за влизане в състояние на максимална ефективност, ме доведе до три основни стъпки. По- детайлно обяснение по тaзи темa ще получите по време на уъркшопа ми The Joy of Dance, но за сега бих искала да дам кратка информация за всяка една от стъпките.

Три неща, които ще подобрят качеството ви на живот:1. Осъзнатост ( mindfulness )

2. Разтягане

3. Дневна практикаИнтегрирането им във вашето ежедневие ще доведе до по-здравословен и пълноценен живот. Моята цел като учител е да представя на вниманието на учениците си инструменти, които биха могли да използват при тяхното бъдещо развитие.

Осъзнатост е състояние, което често може да се постигне чрез медитация. Да бъдеш осъзнат значи да имаш тих и спокоен ум. Въдворява се мир в живота ти. Основен фокус в моите класове заема осъзнатото танцуване. Обръщайки внимание на настоящия момент е начин да се влезе в това състояние. Има различни начини да се практикува осъзнатост през деня:

Сканиране на тялото. Докато седите или лежите в леглото си сканирайте тялото си мисловно и вижте дали има части, които усещате напрегнати. Това често биха могли да бъдат врата, раменете или кръста. Просто вдишайте в тези части и ги омекотете. Ако забележите появата на различни мисли внимателно върнете вниманието ви отново към тялото. Тази практика може да ви отнеме от 60 сек до 5 мин.

Почувствай ритъма. Пуснете любимата ви песен. Изберете нещо, което ще повдигне духа ви. Вслушайте се в ритъма, обърнете внимание на емоциите, които музиката ви носи. Ако забележите появата на различни мисли внимателно върнете вниманието си отново към музиката. Тази практика може да отнеме от 60 сек до 5 мин, в зависимост от избраната песен.

Водене на дневник. Вземете химикал и започнете да изразявате моментните си чувства на хартия. Не е нужно да бъде свързан текст, може да бъдат просто отделни думи. Обърнете внимание на това, което чувствате в момента и го излейте върху празната страница. Това може да отнеме от 2 до 5 минути, в зависимост от вашата нужда.

Това са само някои от техниките, които можете да използвате.
Други прости начини са да обърнете внимание на:
– вкуса или текстурата на храната ви;
– начина на приготвяне на чая или кафето ви.
Практикуването на осъзнатост няма да отнема голяма част от времето ви, просто отдайте внимание на настоящия момент, дори за няколко секунди на ден.

Разтягането е практика, към която непрестанно се обръщам. Никога не спира да ме изненадва колко полезна за тялото е тя. Винаги търсете начини за разтягане, за най-добри резултати го правете на всеки 20 мин през деня. Придържайте се към прости разтяжки. Можете да се разтягате сутрин, в офиса или след дадено физическо усилие. Бъдете нежни с тялото си. За най- добри резултати винаги повишавайте температурата на тялото преди разтягане. За предотвратяване на травми е важно да усетите тялото си загрято преди да го разтегнете. Ако сте любители или професионални танцьори е добре да включите активни разтягащи упражнения в ежедневната си практика.

Но нека да не се заблуждаваме. Ако искате да подобрите живота си трябва да създадете нови навици. За да направите това е нужно ежедневно практикуване. Започнете така, че да ви е лесно. Отделете 5, 10, 15 минути на ден за себе си и практикувайте горепосочените стъпки. С течение на времето ще забележите промяна. Ще ви бъде по- леко да бъдете в настоящия момент, да се насладите на разтягането, да чуете тялото си, да успокоите ума си. Всичко това ще подобри неизменно качеството ви на живот.

По време на семинара The Joy of Dance ще се потопим и изучим в детайли тези и други техники, за да влезем в зоната на максимална ефективност. Да бъдеш в това състояние се асоциира с щастие, енергичен фокус, силна заинтересованост и наслада от самия процес. Този семинар ще подхрани вашата креативност, освободи съзнанието и презареди тялото ви.

Семинарът The Joy of Dance е подходящ както за хора без опит така и за танцьори търсещи искрата в танца.

Да танцуваме заедно: https://mihaelagriveva.com/classes/

Броят на участниците е ограничен до 15 човека.

Pin It on Pinterest

Share This